Rectangle 14Created using FigmaGroupCreated using Figma

Avís legal

De conformitat amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que www.almahotels.com és un domini el titular del qual és l’empresa ALMA GESTIÓN DE HOTELES, S.L. (en endavant ALMA HOTELS), amb CIF B-63.796.411, i domicili social al carrer Mallorca 269, (08008) de Barcelona, Espaya; el seu correu electrònic és info@almahotels.com.

Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37501, Foli 207, Full B 301363.

Condicions d’ús

ALMA GESTIÓN DE HOTELES, S.L. és una entitat dedicada a l’adquisició, promoció, construcció i/o tinença d’immobles, per qualsevol títol, i també al desenvolupament i l’explotació, mitjançant lloguer o cessió a tercers, d’activitats hoteleres, lúdiques o turístiques de tota mena.

L’ús d’aquest lloc web es regirà per aquestes condicions d’ús, inclosos tots els continguts i els serveis que es posin a disposició dels usuaris. És per aquest motiu que us preguem la lectura atenta d’aquestes condicions d’ús, ja que contenen tota la informació relativa als vostres drets i obligacions.

Simplement pel fet d’accedir al lloc web tindreu la consideració d’«usuari», amb la qual cosa s’entén que accepteu de manera expressa, automàtica i voluntària totes les condicions generals vigents en cada moment que hi accediu. ALMA HOTELS es reserva en exclusiva el dret de revisar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, tant si és per motius legals com per decisió pròpia, es compromet a publicar les modificacions introduïdes o advertir de la seva existència i entendrà que són acceptades si l’usuari continua utilitzant el servei.

En algun cas, derivat de la inclusió de nous continguts i/o serveis específics oferts al lloc web, aquestes condiciones podrien ser completades o substituïdes per determinades condicions particulars. Si el cas que existís algun tipus de contradicció entre les dues, prevaldran les condicions particulars sobre aquestes.

De la mateixa manera, ALMA HOTELS es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web i de modificar o eliminar serveis o continguts, així com les condicions d’ús d’aquest.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l’ús d’aquest lloc web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. En aquest sentit, es prohibeix l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives envers ALMA HOTELS o tercers.

L’ús ha de ser adequat i correcte, de manera que l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i/o els drets d’ALMA HOTELS i/o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o que impedeixi, per qualsevol motiu, la seva utilització normal. Igualment, s’abstindrà de l’intent d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades d’ALMA HOTELS.

En relació amb els continguts i/o serveis en què pugui fer falta aportar dades de caràcter personal de l’usuari, aquest es compromet a facilitar informació veraç quan empleni aquestes dades. En aquest sentit, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions inexactes o falses que pugui facilitar i dels perjudicis que pugui causar a ALMA HOTELS o a tercers derivats d’aquesta informació.

ALMA HOTELS adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són d’una fiabilitat absoluta i que, per tant,ALMA HOTELS no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers de l’usuari.

D’altra banda, s’insta l’usuari a abstenir-se d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics d’ALMA HOTELS o de tercers.

Finalment,ALMA HOTELS es reserva el dret de bloquejar l’accés d’un usuari davant qualsevol indici d’utilització fraudulenta dels serveis oferts, i també d’emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre de manera temporal, i sense avís previ, l’accessibilitat a www.almahotels.com amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat intel·lectual i industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks

LEls continguts que es mostren a www.almahotels.com i especialment els dissenys, textos, imatges o fotografies, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible de ser utilitzat a escala comercial o industrial estan subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són propietat d’ALMA BARCELONA o dels tercers titulars que han autoritzat convenientment que s’incloguessin al lloc web.

En cap cas no s’entendrà concedida cap mena de llicència ni cap renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa d’ALMA HOTELS o dels titulars corresponents.

D’altra banda, mitjançant aquestes condicions, l’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera el lloc web, ni cap dels seus continguts, llevat que disposi d’autorització prèvia i per escrit d’ALMA HOTELS.

No obstant això, es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu per crear enllaços únicament a la pàgina principal del lloc web per a ús privat i no comercial (hyperlink/backlink). Els llocs web que incloguin un enllaç al nostre lloc web:

  • No podran donar entenent queALMA HOTELS recomana el lloc web en qüestió ni els seus serveis o productes ni falsejar la seva relació amb ALMA HOTELS.
  • No hauran d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per motius de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits.
  • Haurà d’enllaçar al lloc web específic sense permetre que aquest lloc web la reprodueixi com a part del seu web o dins d’un dels seus frames ni creï un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.ALMA HOTELS podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, i arran d’aquesta petició haurà d’eliminar-lo immediatament.

ALMA HOTELS no pot controlar la informació, els continguts, els productes ni els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Per aquest motiu, no ens fem responsables de cap aspecte relatiu a aquests altres llocs web.

ALMA HOTELS autoritza l’establiment de vincles cap al lloc web des de qualsevol altre web sense el consentiment previ i exprés d’ALMA HOTELS.

Responsabilitat de l’empresa

ALMA HOTELS no assumeix cap responsabilitat per deficiències del servei del seu centre servidor ni de les xarxes de comunicació ni pels problemes derivats del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. ALMA HOTELS tampoc no serà responsable en cas que no es pugui prestar el servei per causa d’interrupcions perllongades de subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, accions i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté són responsabilitat exclusiva de la persona que ho duu a terme.

ALMA HOTELS no respondrà de cap conseqüència, dany ni perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació, i només serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar alguna mena de dany o perjudici, sempre que així se li notifiqui o que en tingui coneixement efectiu.

ALMA HOTELS no assumeix cap responsabilitat per possibles errors de seguretat que es puguin produir ni per possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari, als fitxers ni als documents que hi hagi emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web, de mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a ALMA HOTELS.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals d’ús es regiran per la legislació espanyola i, en especial, la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reglament general europeu de protecció de dades) i la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia es resoldrà davant els tribunals de Barcelona.

Text legal desenvolupat per:
Privacidad Digital Abogados, S.C.P.
pdabogados.es

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar lexperiència de navegació.

Llegiu la Política de Cookies.